Có 1 kết quả:

qián jù jī

1/1

qián jù jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

serratus anterior muscle (upper sides of the chest)