Có 1 kết quả:

qián mén jù hǔ , hòu mén jìn láng ㄑㄧㄢˊ ㄇㄣˊ ㄐㄩˋ ㄏㄨˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to beat a tiger from the front door, only to have a wolf come in at the back (idiom); fig. facing one problem after another