Có 1 kết quả:

qián miàn

1/1

qián miàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mặt trước

Từ điển Trung-Anh

(1) ahead
(2) in front
(3) preceding
(4) above
(5) also pr. [qian2 mian5]

Một số bài thơ có sử dụng