Có 1 kết quả:

qián miàn

1/1

qián miàn

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt trước