Có 1 kết quả:

qián shǒu xiàng

1/1

qián shǒu xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

former prime minister