Có 1 kết quả:

qián bí yīn

1/1

qián bí yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alveolar nasal
(2) consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge