Có 1 kết quả:

qián chǐ yín

1/1

qián chǐ yín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alveolar
(2) front part of the alveolar ridge