Có 1 kết quả:

jiàn bá nǔ zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. with swords drawn and bows bent (idiom); fig. a state of mutual hostility
(2) at daggers drawn