Có 1 kết quả:

jiàn zǒu qīng líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the sword moves like a dragon-fly (modern idiom)
(2) fig. unexpected winning move
(3) unconventional gambit