Có 1 kết quả:

jiàn chǐ hǔ

1/1

jiàn chǐ hǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

saber-toothed tiger