Có 1 kết quả:

tī tòu

1/1

tī tòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pure and limpid
(2) (of a person) quick-witted