Có 1 kết quả:

pōu gōng chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cesarean section