Có 1 kết quả:

pōu gān lì dǎn ㄆㄡ ㄍㄢ ㄌㄧˋ ㄉㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be completely honest and sincere (idiom)