Có 1 kết quả:

gāng yì mù nè

1/1

Từ điển Trung-Anh

resolute and taciturn (idiom)