Có 1 kết quả:

jī jué

1/1

jī jué

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con dao khoằm