Có 1 kết quả:

jù zhōng

1/1

jù zhōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

The End (appearing at the end of a movie etc)