Có 1 kết quả:

shèng nǚ

1/1

shèng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"leftover woman" (successful career woman who has remained single)