Có 1 kết quả:

shèng qián

1/1

shèng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have money left
(2) remaining money