Có 1 kết quả:

shèng yú dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Remainder Theorem