Có 1 kết quả:

jiǎn dāo chā

1/1

jiǎn dāo chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prices scissor (caught between low income and high prices)