Có 1 kết quả:

jiǎn zi ㄐㄧㄢˇ

1/1

jiǎn zi ㄐㄧㄢˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clippers
(2) scissors
(3) shears
(4) CL:把[ba3]