Có 1 kết quả:

jiǎn yìng lì

1/1

jiǎn yìng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shear stress