Có 1 kết quả:

jiǎn jìng

1/1

jiǎn jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to waylay and rob
(2) highway robbery