Có 1 kết quả:

jiǎn jìng ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to waylay and rob
(2) highway robbery