Có 1 kết quả:

jiǎn zhī

1/1

jiǎn zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to prune (branches etc)