Có 1 kết quả:

jiǎn zhǐ

1/1

jiǎn zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) papercutting (Chinese folk art)
(2) to make paper cutouts