Có 1 kết quả:

jiǎn cǎo chú gēn

1/1

jiǎn cǎo chú gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. cut grass and pull out roots (idiom); fig. to destroy root and branch
(2) to eradicate