Có 1 kết quả:

jiǎn tiē bǎn

1/1

jiǎn tiē bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clipboard (computing)