Có 1 kết quả:

jiǎn chú

1/1

jiǎn chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eradicate
(2) to exterminate

Một số bài thơ có sử dụng