Có 1 kết quả:

fù sī lìng

1/1

fù sī lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

second in command