Có 1 kết quả:

fù guó wù qīng ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄑㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Under-Secretary of State