Có 1 kết quả:

fù guó wù qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Under-Secretary of State