Có 1 kết quả:

fù zǒng tǒng

1/1

fù zǒng tǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vice-president