Có 1 kết quả:

fù běn

1/1

fù běn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản sao, bản chép

Từ điển Trung-Anh

(1) copy
(2) duplicate
(3) transcript