Có 1 kết quả:

fù gē

1/1

fù gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chorus
(2) refrain