Có 1 kết quả:

fù fǎ xiàng liàng

1/1

fù fǎ xiàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

binormal vector (to a space curve)