Có 1 kết quả:

fù rè dài

1/1

fù rè dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

subtropical (zone or climate)