Có 1 kết quả:

fù zǒng cái

1/1

fù zǒng cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vice-chairman (of an organization)
(2) vice president (of a company)
(3) deputy governor (of a bank)