Có 1 kết quả:

fù hào

1/1

fù hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

hạng nhì