Có 1 kết quả:

fù bù zhǎng

1/1

fù bù zhǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

assistant (government) minister