Có 1 kết quả:

guà bāo

1/1

guà bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 刈包[gua4 bao1]