Có 1 kết quả:

gē qì

1/1

gē qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discard
(2) to abandon
(3) to give (sth) up