Có 1 kết quả:

gē duàn

1/1

gē duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut off
(2) to sever

Một số bài thơ có sử dụng