Có 1 kết quả:

chuāng kě tiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) band-aid
(2) sticking plaster