Có 1 kết quả:

chuāng jù tòng shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

untold pain and suffering (idiom); deeply scarred for life