Có 1 kết quả:

chuàng bàn

1/1

chuàng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to establish
(2) to found
(3) to launch