Có 1 kết quả:

chuàng bàn rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

founder (of an institution etc)