Có 1 kết quả:

chuàng bàn zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) founder
(2) creator
(3) author