Có 1 kết quả:

chuàng zào lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ingenuity
(2) creativity