Có 1 kết quả:

huá shāng

1/1

huá shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to damage by scratching
(2) to gash
(3) to lacerate