Có 1 kết quả:

huà yuán fáng shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to counter (a stroke in fencing)